FuzhouNet - Fuzhou City bus lines - 2010-07-02
# 1 #
# 2 #
# 3 #
# 4 #
# 5 #
# 6 #
# 7 #
# 8 #
# 9 #
# 10 #
# 11 #
# 13 #
# 14 #
# 15 #
# 16 #
# 17 #
# 18 #
# 19 #
# 20 #
# 22 #
# 25 #
# 27 #
# 29 #
# 30 #
# 31 #
# 33 #
# 36 #
# 37 #
# 38 #
# 39 #
# 40 #
# 41 #
# 51 #
# 52 #
# 53 #
# 54 #
# 55 #
# 60 #
# 61 #
# 62 #
# 65 #
# 66 #
# 69 #
# 70 #
# 71 #
# 73 #
# 74 #
# 75 #
# 76 #
# 77 #
# 78 #
# 79 #
# 80 #
# 81 #
# 82 #
# 83 #
# 86 #
# 87 #
# 88 #
# 89 #
# 91 #
# 92 #
# 93 #
# 96 #
# 97 #
# 100 #
# 101 #
# 102 #
# 105 #
# 109 #
# 111 #
# 112 #
# 113 #
# 121 #
# 122 #
# 124 #
# 125 #
# 128 #
# 129 #
# 130 #
# 132 #
# 133 #
# 136 #
# 201 #
# 202 #
# 301 #
# 302 #
# 307 #
# 308 #
# 309 #
# 309 #
# K1 #
# K2 #
# K3 #
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Railway station
Gu Shan
West bus station
Dong Jie Kou
Da Li Jia
Wu Yi Square
Bu Xing Jie
Bao Long
Wu Li Ting
METRO
SAM's CLUB
Fuda North gate
Sport Center
Hot Spring Park
Zuo Hai Park
Xi Hu Park
Forest Park
Minhou
Mawei
Langqi island
A
B
C
D
Fuzhou
Public
Transport
Group Co., Ltd
A
B
C
D
Fuzhou bus routes
IC-card refill points
=
=
=
FuzhouNet
in Chinese Chinese
in English English
in italiano Italian
en francais French
en espanol Spanish
suomeksi Finnish
Advertise here
Advertise here
Advertise here
Advertise here
The Personal
WEB-browser
concept by
© Mario Hakulinen
Advertise here
INFO UIIS-9000 - Universal Internet Interface Standard - © 1998-2010, Mario Hakulinen HOME
Click here to make - The Personal WEB-browser - your default homepage!